Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  
19-07-2024, Piątek, 08:14
Jesteś tutaj :: Zadania
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zadania

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,
a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant miejski.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

 1. planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej;

 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

 3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy miejskiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

 4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rzeszów i Starostwa oraz
  z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;

 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

 7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
  i organy władzy;

 8. realizowanie zaleceń pokontrolnych;

 9. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

 10. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 11. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

 12. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

 13. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej (ustalonych procedur obiegu dokumentów)
  i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum oraz ich brakowania;

 14. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta miejskiego funkcji
  w miejskim i powiatowym zespole zarządzania kryzysowego;

 15. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

 16. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu i miasta.

 

§9. Do zadań Wydziału Operacyjnego należy w szczególności:

1) w zakresie spraw operacyjnych:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu (miasta) oraz przygotowywanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym
  w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,

 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,

 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,

 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu (miasta),

 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych,

 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,

 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,

 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,

 9. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,

 10. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,

 11. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu (miasta) pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

 12. przygotowywanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

 13. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g,

 14. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania,

 15. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowywanych w powiecie (mieście) i postępie akcji ratowniczych;

2) w zakresie spraw szkoleniowych:

 1. planowanie szkoleń oraz przygotowywanie dokumentacji wynikającej z potrzeb doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na obszarze powiatu (miasta),

3) w zakresie spraw informatyki:

 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej,

 2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej
  w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej,

 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej,

 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami
  w zakresie rozwoju technik informatycznych,

 5. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych,

 6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,

 7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,

 8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
  w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej,

 9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,

 10. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,

 11. utrzymywanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych,

 12. nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;

4) w zakresie spraw łączności:

 1. planowanie systemów łączności dyspozytorskiej, dowodzenia i współdziałania,
  a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,

 2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,

 3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej,

 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami
  w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań
  z zakresu ochrony ludności,

 5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej,

 6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy miejskiej,

 7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności,

 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;

5) w zakresie spraw obronnych:

 1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej,

 2. koordynowanie realizacji zadań obronnych;

 

§10. Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy w szczególności:

1) w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu (miasta);

 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu (miasta), w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;

 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

 10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;

 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską.

 

 

§11.1. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego i Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej,

 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego,

 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
  i wytycznych komendanta miejskiego,

 4. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
  i brakowania dokumentów,

 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej,

 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

 7. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego,

 8. przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej,

 9. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,

 10. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej, w tym jednostek ratowniczo-gaśniczych,

 11. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla komendy miejskiej,

 12. prowadzenie sekretariatu komendanta miejskiego;

2) w zakresie spraw kadrowych:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta miejskiego,

 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych,

 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w komendzie miejskiej,

 4. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej,

 5. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów komendy miejskiej,

 6. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy miejskiej,

 7. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej,

 8. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

3) w zakresie ochrony informacji niejawnych - realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.
Nr 182 poz. 1228), a w szczególności:

 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,

 2. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,

 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  w tym zakresie,

 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 1. Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego i Ochrony Informacji Niejawnych pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

 

§12. Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,

 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste,

 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej,

 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksr-g na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań
  w ramach odwodów operacyjnych,

 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy miejskiej,

 7. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku,

 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,

 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja
  ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej,

 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych,
  a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników innych komórek organizacyjnych komendy miejskiej,

 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego
  i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z Wydziałem Operacyjnym priorytetów w tym zakresie,

 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;

2) w zakresie spraw technicznych:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,

 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,

 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej,

 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,

 5. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
  a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,

 6. organizowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych,

 7. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

§13. Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;

 2. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;

 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,

 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,

 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;

 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;

 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

 3. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;

 4. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

§14. Zadania pomocy prawnej wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 10, poz.65 z późn. zm.) – tj. świadczenie pomocy prawnej komendzie miejskiej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami - będą realizowane w drodze umowy cywilno-prawnej.

 

§15. Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych należy w szczególności:

1) w zakresie spraw ratowniczych:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki
  z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,

 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,

 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,

 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych,

 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych realizowanych przez JRG Nr 1 w Rzeszowie
  z zakresu ratownictwa wysokościowego i JRG Nr 2 w Rzeszowie z zakresu ratownictwa chemicznego,

 6. przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych
  na przydzielonym obszarze chronionym,

 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,

 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
  w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,

 9. udział w aktualizacji:

 • stanu gotowości operacyjnej,

 • procedur ratowniczych,

 • dokumentacji operacyjnej,

 1. udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych;

2) w zakresie spraw szkoleniowych:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń zgodnie z planem na potrzeby komendy miejskiej
  i ksr-g na obszarze powiatu (miasta),

 2. prowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,

 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu (miasta),

 4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
  i pracowników cywilnych komendy miejskiej.

3) w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

 4. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;


Autor: Mariusz Pączka
Data: 2008-04-18 00:00:00
Udostępnił: Administrator
Data: 2008-04-18 09:01:10
Modyfikował(a): Administrator
Data: 2018-01-18 20:16:33

Rejestr zmian

Oglądano 4227 razy


Straż Pożarna Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel. (0-17) 8624 - 276
email: kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl